Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Các địa điểm làm bài thi

Traffic School Online Course
Giám thị

Chỉ có một ít địa phương yêu cầu nhân thân của bạn phải được xác thực trước khi bạn làm bài thi cuối khoá của mình. Sau đây là một danh sách các tiểu bang và hạt có yêu cầu này:

Arizona: Toàn bang *
Alaska: Toàn bang
California: Alameda, Kern, Kings, Madera, San Bernardino, and San Diego
Colorado: Denver, Jefferson
Virginia: Toàn bang
Chọn tiểu bang mà bạn muốn làm bài thi có giám thị:
 
Không có địa điểm nào sẵn có ở tiểu bang này Nếu không có trung tâm làm bài thi nào thuận tiện gần bạn, vui lòng gọi cho văng phòng chúng tôi để chúng tôi có thể tìm địa chỉ thuận tiện cho bạn.

Số điện thoại của chúng tôi là 1-888-329-7069

QUAN TRỌNG: GoToTrafficSchool.com có những địa điểm làm bài thi thuận tiện khắp Hoa Kỳ thông qua đối tác UPS.

Bạn có thể xem một danh sách công chứng viên UPS sẵn có và địa điểm làm bài thi trực tuyến bằng cách nhấp vào đây.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!