Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Thông tin khoá học

Traffic School Online CourseVề bài thi cuối khoá

Sau khi bạn hoàn tất toàn bộ các chương, bạn sẽ làm một bài thi cuối khoá dựa trên tài liệu mà bạn đã đọc. Để vượt qua bài thi cuối khoá, bạn phải làm đúng ít nhất từ 70% đến 80% các câu hỏi, tuỳ thuộc vào yêu cầu của toà án của bạn. Ngay sau khi bạn hoàn thành bài thi cuối khoá, chúng tôi sẽ cho bạn biết rằng bạn có vượt qua hay không.

Một số toà án yêu cầu bạn phải xác thực nhân thân trước khi làm bài thi cuối khoá. Bạn có thể hoàn thành việc này bằng cách làm bài thi cuối khoá ở một địa điểm làm bài thi tại chỗ, làm bài thi trước sự có mặt của một công chứng viên hoặc nếu bạn nhận giấy phạt ở California thì bằng cách xác thực nhân thân của bạn trực tuyến vào cuối khoá học.

Trong trường hợp bạn không vượt qua bài thi cuối khoá trong lần đầu tiên, bạn có thể tiếp tục học lại tài liệu và thi lại cho đến khi bạn thi đậu mà không phải trả thêm phí.

Khi bạn vượt qua bài thi cuối khoá, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay tập tức qua e-mail và tuỳ thuộc vào yêu cầu của toà án của bạn mà chúng tôi sẽ gửi thư cho bạn chứng chỉ hoàn tất hoặc đến bạn hoặc trực tiếp đến toà án của bạn.


Traffic School: Register Now


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!