Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Thông tin khoá học

Traffic School Online CourseVề những bài trắc nghiệm

Bạn sẽ làm một bài trắc nghiệm ngắn sau mỗi chương. Những bài trắc nghiệm được thiết kế để kiểm tra sự thấu hiểu của bạn đối với những điểm chính của mỗi chương và chuẩn bị cho bạn thi cuối khoá. Mỗi bài trắc nghiệm bao gồm một tập hợp những câu hỏi đúng/sai và câu hỏi nhiều lựa chọn. Sau khi trả lời đúng tất cả những câu hỏi, bạn có thể học đến phần tiếp theo của khoá học. Nếu bạn trượt một bài trắc nghiệm, bạn có thể quay lại ôn lại những tài liệu trong cả chương và sau đó làm bài trắc nghiệm lại.
Traffic School: Register Now


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!