Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Chuyển phát chứng chỉ

Traffic School Online Course

Các phương thức chuyển phát chứng chỉ

Tại GoToTrafficSchool.com, chúng tôi làm và gửi đi chứng chỉ hoàn tất từng giờ, từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều (Giờ chuẩn Thái Bình Dương).

Chúng tôi sẽ gửi chứng chỉ hoàn tất của bạn hoặc là đến bạn hoặc là đến toà án ghi trên biên bản phạt của bạn. Nơi mà chúng tôi gửi chứng chỉ của bạn đến tuỳ thuộc vào yêu cầu của toà án của bạn. Để kiểm tra các yêu cầu của toà án của mình, hãy nhấp vào nút "Đăng ký" ở góc trái bên trên của trang web. Chọn tiểu bang của bạn, hạt và toà án, và xem phần được đánh dấu là "Chuyển phát chứng chỉ".

Đây là một danh sách các lựa chọn phương thức chuyển phát sẵn có:


Traffic School Certificate - Delivered by USPS Thư thường U.S.
Với thư thường U.S. vui lòng cho thời gian ba đến năm ngày làm việc để phát chứng chỉ của bạn.

Traffic School Certificate - Delivered by USPS Thư bảo đảm U.S.
Với thư bảo đảm bạn có thể chắc chắn rằng chứng chỉ của bạn đến điểm đích của nó bằng cách theo dõi việc chuyển phát thư trực tuyến tại http://www.usps.com. Bạn chỉ đơn giản nhập vào số theo dõi và có được báo cáo chi tiết về việc chuyển phát chứng chỉ của mình. Là một tính năng bảo đảm cộng thêm, Bưu điện sẽ lấy chữ ký của người nhận lúc thư được phát và lưu chữ ký này.

Traffic School Certificate - Delivered by FedEx Chuyển phát nhanh ngày thứ ba
Với dịch vụ chuyển phát nhanh ngày thứ ba, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi qua FedEx và sẽ được phát trước 5 giờ chiều vào ngày làm việc thứ ba tính từ lúc chứng chỉ được gửi. Thời gian giới hạn đối với lựa chọn chuyển phát này là 4 giờ chiều giờ chuẩn Thái Bình Dương. Trừ phi bạn dự khoá học Florida BDI thì thời hạn chót đối với Dịch vụ chuyển phát nhanh ngày thứ ba ở Florida là 2 giờ chiều giờ chuẩn Miền Đông. Nếu bạn hoàn tất khoá học sau thời gian giới hạn mỗi ngày, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi đi vào ngày làm việc hôm sau.

* Xin lưu ý rằng FedEx sẽ không phát thư vào hòm thư bưu chính (P.O. Box). Do đó, khi chọn phương thức chuyển phát này hãy đảm bảo rằng bạn cho một địa chỉ vật lý như là 123 Main Street và mà không phải là một hòm thư bưu chính.

Traffic School Certificate - Delivered by FedEx Dịch vụ chuyển phát nhanh ngày thứ hai
Với dịch vụ chuyển phát nhanh ngày thứ hai, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi qua FedEx và sẽ được phát trước 5 giờ chiều vào ngày làm việc thứ hai tính từ lúc được gửi. Thời gian giới hạn đối với lựa chọn chuyển phát này là 4 giờ chiều giờ chuẩn Thái Bình Dương. Trừ phi bạn dự khoá học Florida BDI thì thời hạn chót đối với Dịch vụ chuyển phát nhanh ngày thứ ba ở Florida là 2 giờ chiều giờ chuẩn Miền Đông. Nếu bạn hoàn tất khoá học sau thời gian giới hạn mỗi ngày, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi đi vào ngày làm việc hôm sau.

* Xin lưu ý rằng FedEx se không phát thư vào hòm thư bưu chính (P.O. Box). Do đó, khi chọ phương thức chuyển phát này hãy đảm bảo rằng bạn cho một địa chỉ vật lý như là 123 Main Street và mà không phải là một hòm thư bưu chính.

Traffic School Certificate - Delivered by FedEx Dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm
Với dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi qua FedEx và sẽ được phát trước 5 giờ chiều ngày hôm sau tính từ lúc được gửi. Thời gian giới hạn đối với lựa chọn chuyển phát này là 4 giờ chiều giờ chuẩn Thái Bình Dương. Trừ phi bạn dự khoá học Florida BDI thì thời gian giới hạn đối với Dịch vụ chuyển phát nhanh ngày thứ ba ở Florida là 2 giờ chiều giờ chuẩn Miền Đông. Nếu bạn hoàn tất khoá học sau thời gian giới hạn mỗi ngày, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi đi vào ngày làm việc hôm sau.

* Xin lưu ý rằng FedEx se không phát thư vào hòm thư bưu chính (P.O. Box). Do đó, khi chọ phương thức chuyển phát này hãy đảm bảo rằng bạn cho một địa chỉ vật lý như là 123 Main Street và mà không phải là một hòm thư bưu chính.
All Courts

Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!