Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Ngôn ngữ khoá học

Traffic School Online Course

Các khoá học giao thông được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ!

GoToTrafficSchool.com cung cấp các khoá học trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha cho các toà án khắp Hoa Kỳ. Nhấp vào đây để đăng ký một trong những khoá học bằng tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi.

Xem dưới đây và tìm xem những khoá học này có đang sẵn có ở khu vực của bạn hay không.

Sẵn có ở đa số các tiểu bang:

Escuela de Tráfico en Español - Inscribase Aquí!

Lớp giao thông bằng tiếng Tây Ban Nha!
GoToTrafficSchool.com cung cấp các khoá học trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha cho các toà án khắp Hoa Kỳ. Nhấp vào đây để đăng ký một trong những khoá học bằng tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi. Click here to register for one of our Spanish courses.

Chỉ sẵn có ở hạt Los Angeles:

Traffic School Courses offered in Spanish Traffic School Workbook in Spanish

Khoá học qua sách bài tập bằng tiếng Tây Ban Nha tại nhà: Khoá học này không tính thời gian. Sách bài tập sẽ được gửi bằng đường thư đến bạn kèm theo với một bảng trả lời cho bài thi. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc e-mail bản đáp án của bạn cho chúng tôi, hoặc bạn có thể làm bài thi cuối khoá trực tuyến bằng cách sử dụng mật khẩu bạn tạo trong lúc đăng ký. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ thay bạn gửi chứng chỉ hoàn tất cho toà án.

Nhấp vào đây để đăng ký sách bày tập học giao thông bằng tiếng Tây Ban Nha.
Traffic School Courses offered in Chinese Traffic School Workbook in Chinese

Khoá học qua sách bài tập bằng tiếng Hoa tại nhà: Khoá học này không tính thời gian. Sách bài tập sẽ được gửi bằng đường thư đến bạn kèm theo với một bảng trả lời cho bài thi. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc e-mail bản đáp án của bạn cho chúng tôi để chấm điểm. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ thay bạn gửi chứng chỉ hoàn tất cho toà án.

Nhấp vào đây để đăng ký sách bày tập học giao thông bằng tiếng Hoa.
Traffic School Courses offered in Korean Traffic School Workbook in Korean

Khoá học qua sách bài tập bằng tiếng Hàn tại nhà: Khoá học này không tính thời gian. Sách bài tập sẽ được gửi bằng đường thư đến bạn kèm theo với một bảng trả lời cho bài thi. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc e-mail bản đáp án của bạn cho chúng tôi để chấm điểm. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ thay bạn gửi chứng chỉ hoàn tất cho toà án.

Nhấp vào đây để đăng ký sách bày tập học giao thông bằng tiếng Hàn.
Traffic School Courses offered in Korean Korean Traffic School Online

Nhấp vào đây để đăng ký sách bày tập học giao thông bằng tiếng Hàn.
Traffic School Courses offered in Vietnamese Traffic School Workbook in Vietnamese

Khoá học qua sách bài tập bằng tiếng Việt tại nhà: Khoá học này không tính thời gian. Sách bài tập sẽ được gửi bằng đường thư đến bạn kèm theo với một bảng trả lời cho bài thi. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc e-mail bản đáp án của bạn cho chúng tôi để chấm điểm. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ thay bạn gửi chứng chỉ hoàn tất cho toà án.

Nhấp vào đây để đăng ký sách bày tập học giao thông bằng tiếng Việt.

Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!