Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
The most trusted name in Traffic School

Các khóa học khác nhau

Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có truy cập internet, vì lý do đó mà chúng tôi cố gắng cung cấp càng nhiều hình thức khác nhau càng tốt. GoToTrafficSchool.com cung cấp nhiều dạng khoá học hơn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ an toàn giao thông nào trong lĩnh vực này. Các khoá học được công nhận bởi các tiểu bang và toà án cung cấp sẵn trên internet, dưới các dạng DVD, Video chạy suốt và sách bài tập. Xem dưới đây mô tả đầy đủ của mỗi dạng khoá học.

Internet

Đăng nhập và đăng xuất bất cứ khi nào bạn cần. Hệ thống của chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình của bạn và ghi nhận lại bất cứ khi nào bạn tạm dừng khoá học. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ gửi chứng chỉ hoàn tất cho bạn hoặc cho toà án tuỳ theo yêu cầu của toà án của bạn.

Video

Bạn sẽ nhận được một quyển sách nhỏ kèm theo với đĩa DVD, trong đó có những câu hỏi trắc nghiệm và một bài thi cuối khoá. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc e-mail đáp án của bạn cho bài thi cuối khoá để chúng tôi chấm điểm, hoặc bạn có thể sử dụng mật khẩu bạn tạo trong lúc đăng ký để đăng nhập vào trang web của chúng tôi và làm bài thi cuối khoá trực tuyến. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ gửi chứng chỉ hoàn tất cho bạn hoặc cho toà án tuỳ theo yêu cầu của toà án của bạn. Hình thức này hiện chỉ dành cho một số khu vực chọn lọc.

VIDEO CHẠY SUỐT

Khoá học bằng video chạy suốt kết hợp những cái tốt nhất của hai thế giới: đó là khoá học bằng video của chúng tôi, được phát đi trên internet. Bạn có thể dự khoá học này từ bất kỳ máy tính nào có truy cập internet. Đăng nhập và đăng xuất bất cứ khi nào bạn cần. Hệ thống của chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình của bạn và ghi nhận lại bất cứ khi nào bạn tạm dừng khoá học. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ gửi chứng chỉ hoàn tất cho bạn hoặc cho toà án tuỳ theo yêu cầu của toà án của bạn. Hình thức này hiện chỉ dành cho một số khu vực chọn lọc.

SÁCH BÀI TẬP

Sách bài tập sẽ được gửi bằng đường thư đến bạn kèm theo với một bảng trả lời cho bài thi. Bạn có thể gửi thư, fax hoặc e-mail bản đáp án của bạn cho chúng tôi, hoặc bạn có thể làm bài thi cuối khoá trực tuyến bằng cách sử dụng mật khẩu bạn tạo trong lúc đăng ký. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ thay bạn gửi chứng chỉ hoàn tất cho toà án. Hình thức này hiện chỉ dành cho một số khu vực chọn lọc.

SÁCH BÀI TẬP ĐIỆN TỬ

Bạn có thể tải xuống sách bài tập điện tử sau khi đăng ký bằng cách đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Bạn có thể làm bài trắc nghiệm và bài thi cuối khoá trực tuyến, hoặc bạn có thể hoàn tất bảng câu trả lời và gửi lại cho chúng tôi bằng thư, fax hoặc e-mail để chấm điểm. Một khi bạn vượt qua khoá học, chúng tôi sẽ thông báo bằng e-mail cho bạn và chúng tôi sẽ thay bạn gửi chứng chỉ hoàn tất cho toà án. Hình thức này hiện chỉ dành cho một số khu vực chọn lọc.

Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!